Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

crying-lightning
23:15
5995 13ff 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawetryagain wetryagain
crying-lightning
23:14
4839 b063
Reposted fromdailylife dailylife viaalliwantisyou alliwantisyou
crying-lightning
23:13
3129 fb2f
Reposted fromlaters laters viaalliwantisyou alliwantisyou
crying-lightning
23:13
5879 7f38 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
crying-lightning
23:12
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viapaasiak paasiak
crying-lightning
23:11
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapaasiak paasiak
crying-lightning
23:11
Najlepsze rzeczy w życiu są niewidoczne - dlatego zamykamy oczy kiedy całujemy, płaczemy i marzymy.
— prawda
crying-lightning
23:11
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viapaasiak paasiak

May 26 2017

crying-lightning
16:01
3957 974c 500
crying-lightning
16:01
5995 13ff 500
crying-lightning
16:00
crying-lightning
16:00
9029 2c16
crying-lightning
16:00
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viaalliwantisyou alliwantisyou
crying-lightning
15:59
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
15:59
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viaaromatycznie aromatycznie
crying-lightning
15:59
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaaromatycznie aromatycznie

May 19 2017

crying-lightning
22:13
3392 b9a8
22:13
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viakikkeer kikkeer

May 18 2017

crying-lightning
22:43
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viakikkeer kikkeer
22:42
3652 d79e 500
Reposted frombpash89 bpash89 viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl