Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

01:04
01:04
8951 f838
Reposted fromcountingme countingme viaalliwantisyou alliwantisyou
01:03
Reposted frombluuu bluuu viakikkeer kikkeer

February 18 2018

20:42
20:41
20:41
20:40
20:39
20:38
1693 fbf3
20:38
5707 761f 500
Reposted from777727772 777727772 viaunmadebeds unmadebeds

February 17 2018

15:53
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viaalliwantisyou alliwantisyou
15:51
5583 dbc3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakikkeer kikkeer
15:51
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viakikkeer kikkeer
15:50
Mężczyźni w znakomitej większości tłumią uczucia, a szkoda, bo są tacy fajni, gdy pokazują swoja wrażliwość.
15:50
9289 fd4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaalliwantisyou alliwantisyou
15:50
15:49
15:49
15:41
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
15:41
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frommeeds meeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl