Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

23:25
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viainto-black into-black
23:24
9600 187f
Reposted frominto-black into-black
23:22
5252 c0e7
Reposted fromkarahippie karahippie viaVanitate Vanitate
23:22
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaVanitate Vanitate
23:22
3488 2e8c 500
23:22
1653 415a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaVanitate Vanitate

August 18 2018

12:55
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaVanitate Vanitate
12:51
6141 080f 500
12:51
Golden Gate Bridge
12:49
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viasomebodytolove somebodytolove
12:45

Jeżeli ktoś sprawia, że się uśmiechasz to nie udawaj, że to nic nie znaczy.

Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaatropina atropina
12:45
5962 9c8a 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaatropina atropina

August 16 2018

18:28
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viamorazmora morazmora
18:27
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainto-black into-black
18:26
5312 9f43
Reposted fromseaweed seaweed viainto-black into-black
18:25
18:25
8173 8ff4 500
Edward Hopper (1882 - 1967) - House at Dusk (1935, Oil On Canvas, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond,USA)(127 x 92.71 cm)
Reposted fromkfavart kfavart viaarchitect architect

August 07 2018

16:04
5395 a436 500
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamorazmora morazmora
16:03
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viamorazmora morazmora

August 06 2018

10:08
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl